De indiase Sari.

Date woensdag, 07 februari 2018 13:14 | 
Sari op een handweefgetouw.
The pride of Indian Sari
 
India is one of the richest when it comes to culture and tradition. All the festivals and parties are celebrated with pomp and grandeur. Be it down south or up north, every region and state has something special to offer. But there is one thing that unifies the entire country. Sari, the nine-yard long art, woven with threads of elegance is something that all women hold close to their heart. Sari is not just a fabric but a symbol of Indian sentiments, emotions and rich cultural background. 
De trots van de Indiase vrouw: De Sari

India is rijk aan cultuur en tradities. Feesten en festivals worden gevierd met pracht en praal. Of het nu in het zuiden of in het noorden is, elke regio heeft iets speciaals te bieden. Maar er is één ding dat het hele land verenigt: De Sari.
Dit negen meter lange, elegante stuk stof is iets dat alle vrouwen in hun hart gesloten hebben. Een Sari is daarmee niet alleen een stuk stof, maar tegelijk een symbool van Indiase gevoelens en emoties.
   
Evolution of sari
 
Sari is the oldest and only unstitched garment that is still in use. The word is derived from the term ‘sattika’ which was used to describe women’s attire in ancient Sanskrit and Buddhist literature. The origin of sari goes back to the period of Indus valley civilization. Records show the use of saris by both men and women. These lengths of fabric were worn in the traditional kachcha style, where one end of the fabric was draped around the waist and the other end was passed in between the legs and was tucked up to facilitate the free movement of the lower body and legs. Statues and figurines excavated from the ruins of Harappa and Mohenjadaro and the fresco paintings adorning many cave temples show that women wore sari to cover the lower half of the body leaving the upper part of the body bare.
 
When the Aryans came to central India, they popularized the usage of Neevi, the garment draped around the waist just like Indus valley women and ‘kachuka’, the cloth worn across the breasts.  A shawl-like garment, called Uttariya, completed the two-piece set.
 
Sari took a new form during the time of Persians. They were the first to introduce the art of stitching to the Indian community. Women started wearing short stitched jackets called ‘Choli’ to cover their chest. Upper-class women wore cholis made of silk and golden thread while common people decorated their cholis with cheap jewelry.
Evolutie van de Sari

De Sari is het oudste en enige ongestikte kledingstuk dat heden ten dage nog steeds in gebruik is. Het woord is afgeleid van de term 'sattika' dat werd gebruikt om vrouwenkleding in oude Sanskriet- en boeddhistische literatuur te beschrijven. De oorsprong van dit woord gaat terug tot de periode van de Indusvallei. Bronnen tonen het gebruik van Saris aan door zowel mannen als vrouwen. Deze stukken stof werden gedragen in de traditionele Kachcha-stijl, waarbij het ene uiteinde van de stof om de taille werd gedrapeerd en het andere uiteinde tussen de benen werd geplooid en werd opgetrokken om de vrije beweging van het onderlichaam en de benen te vergemakkelijken. Beelden en beeldjes opgegraven uit de ruïnes van Harappa en Mohenjadaro en de fresco's die veel grottempels sieren, laten zien dat vrouwen een sari droegen om de onderste helft van het lichaam te bedekken en het bovenste deel van het lichaam bloot te laten.

Toen de Ariërs naar Centraal India kwamen, populariseerden ze het gebruik van de ‘Neevi’, het kledingstuk dat rond de taille was gedrapeerd (net als Indusvallei-vrouwen) en de 'kachuka', de doek die over de borsten wordt gedragen. Een sjaalachtig kledingstuk, Uttariya genaamd, voltooide de set.

De Sari heeft een nieuwe vorm aangenomen in de tijd van de Perzen. Zij waren de eersten die de kunst van het naaien introduceerden in de Indiase gemeenschap. Vrouwen begonnen met kortgestikte jasjes genaamd 'Choli' hun borsten te bedekken. Bovenklasse vrouwen droegen cholis gemaakt van zijde en gouddraad terwijl gewone mensen hun cholis versierden met goedkope sieraden.
De keuze aan sari stoffen is overweldigend.
De overweldigende keuze aan sari's in de winkels.
The modern version of sari, as seen today was developed during the period of Mughals. They perfected the art of stitching. Bollywood movies like Padmavat and Jodha Akbar portray women of Rajput and Mughal era wearing heavy embroidered blouses and lehengas (lower garment) covered with decorated dupattas or shawls. These dupattas were used as a veil to cover the head. The modern version of sari evolved from this three-piece attire and became prevalent during the Post Mughal period. Today, the upper end of the sari called Pallu is used to cover the head, as Northern and Central parts of India was strongly influenced by Mughal culture.
De moderne versie van de sari is ontwikkeld tijdens de periode van de Mughals. Ze hebben de kunst van het naaien geperfectioneerd. Bollywood-films zoals Padmavat en Jodha Akbar portretteren vrouwen uit de tijd van Rajput en Mughal met zware geborduurde bloezen en lehenga's (onderste kledingstuk) bedekt met versierde dupattas of sjaals. Deze dupattas werden gebruikt als een sluier om het hoofd te bedekken. De moderne versie van Sari evolueerde van deze driedelige kleding en werd dominant tijdens de Post-Mughal-periode. Vandaag wordt het bovenste uiteinde van de sari, Pallu genaamd, gebruikt om het hoofd te bedekken, omdat de noordelijke en centrale delen van India sterk beïnvloed werden door de Mughals-cultuur.
Traditioneel geweven Sari stof is schitterend.
Handgeweven (feest) sari.
The south:
Ancient Tamil literatures like Silapathigaram provide a brief account on women clad in exquisite drapery or sari. They wore a single fabric which served as the lower garment leaving the midriff and bosom completely uncovered. In Malayalam literature the traditional two-piece garment is known as Mundu and Nerayathum where Mundu is worn below the navel around the hip and Nerayathum conceals the upper part.
 
Apart from literature, paintings and statues, Bharathanatyam, the ancient classical dance originated from Tamil Nadu depicts women wearing nine-yard long sari draped in a special way.
Het zuiden:
Oude Tamil-literatuur beschrijft soms kort de kleding van de vrouwen. Ze gaan dan ook gekleed in een prachtige draperie of sari. Dit is dan een enkele stof die diende als het onderste kledingstuk, waarbij de middenrif en boezem volledig onbedekt bleven. In de Malayalam-literatuur staat het traditionele tweedelige kledingstuk bekend als Mundu en Nerayathum waar Mundu onder de navel rond de heup wordt gedragen en Nerayathum het bovenste gedeelte verbergt.

Afgezien van literatuur, schilderijen en beelden, Bharathanatyam, toont de oude klassieke dans afkomstig uit Tamil Nadu vrouwen die op een speciale manier gedrapeerde negentien meter lange sari dragen.
Bezoek met GoZuidIndia een traditionele weverij van Sari stoffen.
Traditioneel geweven stof is zeer gewild, maar prijzig.
Types of saris
 
Today, the Nivi style is the most followed way of draping a sari. But there are more than 80 variations of it across the subcontinent. The pleat less Bengali and Odia styles, Kodagu style, Maharashtrian drape and the two piece Malayali version are few popular draping techniques. Madisar is a special way of wearing a sari by Brahmin ladies of Tamil Nadu. There are numerous tribal ways where the sari is fastened tightly across the chest, concealing the breasts.
 
Generally, Saris are woven manually with natural fibers like silk and cotton. Every Indian state has its own variety of cotton and is crafted in a unique way with different patterns and embroidery techniques. Jamdhani, Paithani and Chanderi varieties are known for their quality and workmanship. Any article on sareee would be incomplete without the mention of world famous Kanjeevaram silk sarees. Originating from kanchipuram district of Tamil Nadu, these are the most resplendent sarees of all time. They are` known for their color combinations and wide contrasting borders woven with pure silk and golden zari. Owning a pure Kanjeevaram silk sari is a pride for any south Indian woman. Mysore silk of Karnataka is equally rich and is extensively worn for its soft and smooth texture.
Soorten sari's

Tegenwoordig is de Nivi-stijl de meest gevolgde manier om een ​​sari te draperen. Maar er zijn meer dan 80 variaties waarop je een Sari kan dragen mogelijk.
De plooibare Bengali- en Odia-stijlen, Kodagu-stijl, Maharashtrian-laken en de tweedelige versie van Malayali zijn enkele populaire drapeertechnieken. Madisar is een speciale manier om een ​​sari te dragen door Brahmin-dames van Tamil Nadu. Er zijn talloze tribale manieren waarop de sari strak over de borst wordt bevestigd en de borsten worden verborgen.
 
Over het algemeen worden Saris handmatig geweven van natuurlijke vezels zoals zijde en katoen. Elke Indiase staat heeft zijn eigen verscheidenheid aan katoen en kent zijn eigen  patronen en borduurtechnieken. Jamdhani, Paithani en Chanderi-variëteiten staan ​​bekend om hun kwaliteit en vakmanschap.
Elk artikel over Sareee zou onvolledig zijn zonder de vermelding van de wereldberoemde Kanjeevaram-zijde-sarees. Afkomstig uit het kanchipuram district van Tamil Nadu; dit zijn misschien wel de meest schitterende sarees aller tijden. Ze staan ​​bekend om hun kleurencombinaties en brede contrasterende randen, geweven met pure zijde en gouden zari. Het bezitten van een pure Kanjeevaram zijden sari is de trots voor elke Zuid-Indiase vrouw. Mysore-zijde van Karnataka is even rijk en gewild en wordt gedragen vanwege de zachte en gladde textuur.

Bezoek met GoZuidIndia de Silk Factory (Mysore)

 
Benarasi saris, covering a wide range of exquisite saris is a favourite of Indian ladies when a festive occasion comes up. Making these saris involve complex and intricate workmanship with a high degree of precision. India’s top diva Anushka Sharma stunned her fans by appearing in a red Benarasi sari for her wedding reception. On many occasions and public events, the former miss world Aishwarya Rai has chosen sari to flaunt her beauty and elegance.
 
Apart from silk and cotton saris, many synthesized varieties like chiffon, rayon saris are popular among young women of India. Though hand woven varieties are the most preferred during weddings and festivals, machine looms have gained popularity because of cheaper availability and easy maintenance.
Indian market is flooded with a variety of clothing like Salwar kameez, Kurta sets and western influenced clothing; sari has always emerged out as a winner and is the best of all apparels for an Indian woman.
Benarasi saris zijn favoriet bij feestelijke gelegenheden. Bij het maken van deze sari's is vakmanschap met een hoge mate van precisie vereist. India's topdiva Anushka Sharma verblufte haar fans door in een rode Benarasi-sari te verschijnen voor haar huwelijksreceptie. Bij veel gelegenheden en openbare evenementen heeft de voormalige missworld Aishwarya Rai een dergelijke Sari gekozen.

Afgezien van zijden en katoenen sari's zijn tegenwoordig ook veel gesynthetiseerde variëteiten populair bij jonge vrouwen in India. Hoewel handgeweven soorten het meest de voorkeur hebben tijdens bruiloften en festivals, zijn machinaal vervaardigde exemplaren populair geworden vanwege de lagere kosten en een eenvoudig onderhoud.
Hoewel de Indiase markt ook wordt overspoeld met een verscheidenheid aan andere Indiase en westerse kledingstijlen blijft de sari nog steeds de onbetwiste winnaar voor de Indiase vrouw.
Foto
 
Short: How to wear a Sari
Sari is worn with a short blouse cropped at the midriff with a plain petticoat underneath.
The sari drape starts with one end tucked into the waistband of the petticoat. The cloth is wrapped around the lower body once and then made into even pleats below the navel. The pleats are tucked into the waistband of the petticoat. The other end of the fabric is taken over the shoulders and is allowed to dangle in a single flow or multiple pleats. Sari is one of the best garments to accentuate feminine features.
Een mogelijke manier om een Sari te dragen:
De Sari wordt gedragen met een korte blouse en een eenvoudige petticoat eronder.
Het “sari-kleed” begint met het ene uiteinde weggestopt in de tailleband van de petticoat. Het doek wordt eenmaal om het onderlichaam gewikkeld en vervolgens tot plooien onder de navel gemaakt. De plooien zijn weggestopt in de tailleband van de petticoat. Het andere uiteinde van de stof wordt over de schouders gedrapeerd en mag in een enkele band of meerdere plooien bengelen. De Sari is daarmee misschien wel een van de beste kledingstukken om de  vrouwelijke lichaamsvormen te accentueren.
Gelezen 348 keer Laatst aangepast op woensdag, 07 februari 2018 13:14

Blij met UwArtikel.nl?

Doe UwArtikel.nl een kleine donatie zodat we onze diensten kunnen blijven verbeteren.

bedrag:
 EUR

UwArtikel.nluwartikel logo
UwArtikel.nl is een platform waarop je eenvoudig artikelen kunt plaatsen.

Om artikelen te plaatsen dient u een gebruikersaccount aan te maken en daarmee in te loggen. Hiervoor dient u toestemming te geven aan UwArtikel.nl om cookies te mogen plaatsen op uw apparaat.

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Ga naar boven