1.    Algemeena.    UwArtikel.nl, hierna te noemen als ‘Uwartikel’, is een gratis dienst. Het gebruik van UwArtikel is open en vrij voor eenieder, mits deze niet de toegang tot UwArtikel is ontzegd. De gebruiker, hierna te noemen als ‘Gebruiker’ of ‘auteur’ verklaart zich bij het gebruik van UwArtikel expliciet akkoord met alle voorwaarden en bepalingen in dit document.

b.    Gebruiker dient zich te allen tijde te houden aan de algemene fatsoens- en omgangsregels van het internet. Verder dient de gebruiker kennis genomen te hebben van- en zich te houden aan- de algemene voorwaarden en richtlijnen. Het is een gebruiker niet toegestaan zich op een zodanige manier te gedragen dat er overlast voor andere gebruikers of lezers kan ontstaan. Overtredingen van deze regel kan leiden tot tijdelijke of permanente uitsluiting van UwArtikel.

c.    UwArtikel behoud zich het recht voor een gebruiker op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de toegang tot UwArtikel -geheel of gedeeltelijk en tijdelijk danwel permanent- te ontzeggen. Gebruik van de diensten van UwArtikel op enig moment tijdens een periode van ontzegde toegang is niet toegestaan en valt wettelijk onder computervredebreuk. Alle door de gebruiker geschreven/toegevoegde inhoud is dan niet langer toegankelijk voor de auteur en verwijderen of aanpassen van inhoud is niet langer mogelijk.

d.    Aan UwArtikel en het gebruik ervan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.2.    Geregistreerde gebruikers en registratie


a.    Een geregistreerde gebruiker (auteur) is een gebruiker die middels een gratis registratie een gebruikersnaam (username/nickname) heeft aangemeld. Deze gebruikers worden ook wel users genoemd, en in geval van activiteit is de gebruiker een auteur.

b.    Auteurs zijn verantwoordelijk voor alle berichten, grafische en andere (audio)visuele uitingen, linkjes, en overige gepubliceerde zaken en uitgevoerde handelingen middels het aan zijn/haar nickname en wachtwoord gekoppelde account.

c.    De gebruiker dient zorgvuldig met het aan hem/haar beschikbaar gestelde account om te gaan en is zelf verantwoordelijk voor misbruik door derden van zijn/haar account, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van UwArtikel.

d.    De gebruiker is wettelijk vervolgbaar indien hij/zij pogingen onderneemt zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot afgesloten delen van UwArtikel of haar diensten of systemen, of als de gebruiker UwArtikel saboteert middels defacing, (D)Dos aanvallen en andere vormen van computercriminaliteit.

e.    Een geregistreerd gebruiker verklaart bij het aanmaken van een account tenminste de leeftijd van achttien jaren te hebben bereikt.

f.    Het is niet toegestaan een extra account te registreren, noch hiermee te posten, wanneer een ander account van dezelfde persoon de toegang tot UwArtikel is ontzegd. Indien een gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechtelijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 50,- (vijftig euro) per gebeurtenis, waarbij elke met deze kloon geplaatste posts geldt als één gebeurtenis.3.    Aansprakelijkheid


a.    Een gebruiker is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect en zowel materieel als immaterieel, die voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker.

b.    Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, biedt UwArtikel geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in UwArtikel voorkomende gegevens, informatie, software en andere onderdelen, noch met betrekking tot de geschiktheid ervan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden ook, op de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software en andere vormen van gebruik en verwerking.

c.    UwArtikel is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik ban de in deze website voorkomende gegevens. Informatie, software, werkwijzen, tools en andere vormen van gebruik.

d.    UwArtikel spant zich naar alle redelijkheid in haar serverpark te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

e.    UwArtikel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of diefstal van data en gegevens. Hieronder inbegrepen door gebruikers geplaatste foto’s, teksten en ander materiaal.4. Rechten van UwArtikel en verbodsbepalingen


a.    UwArtikel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gebruikers en users zonder opgaaf van reden de toegang tot UwArtikel geheel of gedeeltelijk en voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.

b.    Een gebruiker is te allen tijde gerechtigd zijn/haar account zonder opgaaf van reden op te zeggen. De gebruiker kan dit zelf doen door zijn profiel leeg te maken en een niet bestaand emailadres in te viullen. Alle gegevens van het betreffende account zijn dan verwijderd, met uitzondering van de nickname(deze is geen persoonsgegeven), het geslacht en de met het account geplaatste reacties. De door de gebruiker geplaatste artikelen kunnen leeg gemaakt worden, waarna de gewiste artikelen na enige tijd verwijderd zullen worden. Indien een gebruiker de toegang is ontzegd kan bij UwArtikel een verzoek worden neergelegd tot opzegging van het account. Beheerder zal dan deze handelingen voor gebruiker uitvoeren.

c.    UwArtikel behoud zich het uitdrukkelijke recht voor vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content ook te wijzigen, verspreiden of te verwijderen, features en mogelijkheden toe te voegen of te verwijderen.

d.    Gebruiker verleent met plaatsing of enigerlei wijze beschikbaar maken van berichten, teksten, foto’s en ander (audio)visueel materiaal, hieronder inbegrepen het plaatsen van hyperlinks naar voornoemd materiaal, een onbeperkt, onbegrensd en onvoorwaardelijk, niet-exclusief gebruiksrecht voor commerciële en niet-commerciële doeleinden van de door gebruiker geplaatste berichten, foto’s en ander (audio)visueel materiaal. Hieronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, het citeren (quoten) van het volledige materiaal of delen ervan in andere berichten, het weergeven van het volledige materiaal of delen ervan aan bezoekers van Uwartikel, of elk ander gebruik binnen UwArtikel.

e.    Het auteursrecht van door auteur geplaatste content blijft bij de individuele gebruikers. UwArtikel is niet gerechtigd het materiaal te verkopen, verhuren of anderszins het auteursrecht, portretrecht of elk ander recht op het materiaal over te dragen aan derden.

f.    Het aanbieden van, of vragen om, gestolen/of anderszins wettelijk beschermd of illegaal verkregen of verkrijgbaar materiaal op UwArtikel is aanleiding tot onmiddelijke uitsluiting van alle diensten die UwArtikel aanbiedt. Uw Artikel is gerechtigd aangifte te doen van een strafbaar feit.

g.    Misbruik, in welke vorm dan ook, van UwArtikel en de daaraan gekoppelde diensten kan resulteren in uitsluiting van UwArtikel, voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder opgaaf van reden.

h.    Het is gebruiker niet toegestaan materiaal te plaatsen op UwArtikel waarvan de auteursrechten niet bij de gebruiker of in het publieke domein liggen. Met het plaatsen van foto’s, video’s, teksten, software, tekeningen, muziekstukken of ontwerpen verklaart gebruiker de auteursrechthebbende te zijn danwel diens expliciete toestemming te hebben verkregen voor het gebruik van het geplaatste materiaal.5. Auteursrecht

a. Alle rechten zijn expliciet voorbehouden. Behalve het downloaden en pronten van geboden informatie voor persoonlik gebruik, of anders voor zover dit expliciet door UwArtikel wordt aangegeven danwel hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor wordt verleend, is het niet toegestaan de inhoud van deze website en haar onderdelen geheel danwel gedeeltelijk over te nemen, vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het auteursrecht van de reacties berust bij de individuele auteurs.6. Advertenties en reclame


a.    Omdat UwArtikel een gratis dienst is wordt er op de pagina’s binnen UwArtikel reclame gemaakt in tekstuele en (audio)visuele vorm. Het werken van deze reclame, geven van uitleg over het weren van deze reclame, aanzetten tot weren van deze reclame of vragen om uitleg over het weren van deze reclame is verboden, tenzij UwArtikel zelf uitdrukkelijk een manier bied de reclame-uitingen uit te schakelen. De reclame stelt het voortbesteaan van UwArtikel veilig en overtreding van deze regel kan reden zijn voor onmiddelijke uitsluiting van UwArtikel.
7. Spam


a.    Het plaatsen van reclame is enkel toegestaan in eigen artikelen en niet in reacties op artikelen van andere auteurs. Tevens is het plaatsen van reclame enkel toegestaan als het onderbouwd is met een informatieve en unieke tekst is die nog niet op het internet voorkomt. Het meerdere malen plaatsen van dezelfde reclame-uitingen wordt afgeraden en is tevens niet toegestaan. Het plaatsen van links met als doel, het promoten van eigen producten en diensten, is niet toegestaan in reacties onder artikelen van andere auteurs, tenzij de auteur van het artikel dit uitdrukkelijk vermeld.  Ongewenste reclame-uitingen en reclame-uitingen die in strijd zijn met de voorwaarden en bepalingen in dit artikel, kunnen zonder opgaaf van redenen, verwijderd worden door de beheerder van de website of door de auteur van het betreffende artikel.

 

8. Google analytics


a. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.
b. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op de computer van de gebruiker worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
c. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


9. Verwerking van persoonsgegevens / privacy policy


a.    Uw Artikel zal de door gebruiker opgegeven persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander commercieel doel dan de exploitatie van de site.

b.    Persoonsgegevens zullen niet bekend worden gemaakt aan andere partijen of verwerkt op andere wijzen dan vermeld in dit document, tenzij anders vermeld.

c.    Van elke bezoeker en bij het plaatsen van elk artikel of reactie wordt het ip-adres opgeslagen.

d.    UwArtikel plaatst cookies op je pc. Deze worden gebruikt om je te kunnen laten inloggen, alsmede om diverse functies en opties te kunnen aanbieden. Je kunt cookies via je browser blokkeren. Hiermee kan wel functionaliteit verloren gaan.
10. Onvoorziene omstandigheden en slotbepaling


a.    UwArtikel behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment aan te passen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk om deze bepalingen regelmatig in te zien.

b.    Indien een gebruiker niet akkoord gaat met de bepalingen in de Algemene Voorwaarden is het gebruiker niet toegestaan om op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van UwArtikel.

c.    Door gebruikers zelf geplaatste voorwaarden en bepalingen, gelden strict als tekstuele ten behoeve van zijn/haar intentie en hebben geen enkele wettelijke waarde anders dan tekstuele. Ze vormen in geen geval een overeenkomst en scheppen in geen geval voorwaarden. De enige over overeengekomen voorwaarden en bepalingen tussen UwArtikel en gebruiker zijn de voorwaarden en bepalingen in dit document.

d.    Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen UwArtikel en gebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

UwArtikel.nluwartikel logo
UwArtikel.nl is een website waarop je gratis artikelen kunt plaatsen.

Om artikelen te plaatsen dien je cookies te accepteren en vervolgens te registreren en in te loggen op de website van UwArtikel.nl.

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save